SRIP Tovarne prihodnosti

Nosilec delovnega sklopa:
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Status
V teku
Trajanje
Spletna stran projekta
https://ctop.ijs.si/sl/domov/
Program
Koordinator
IJS
Ena ključnih dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je promocija slovenskega orodjarstva, uvrstitev panoge med ključna strateška področja slovenskega gospodarstva ter prenos najnovejših tehnologij v orodjarska podjetja. Slovenska strategija pametne specializacije S4 opredeljuje 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Največji med njimi je SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih in drugih organizacij ter države na tem prednostnem področju.

O partnerstvu SRIP TOP

Koordinator SRIP ToP je Institut Jožef Stefan, TECOS pa vodi področje orodjarstva, kjer podjetja združuje v verigo vrednosti »Pametna mehatronska orodja«. Temeljne naloge SRIP ToP so:

 • identifikacija in povezovanje slovenskih raziskovalnih in inovacijskih znanj ter izkušenj iz industrijske in akademske sfere;
 • izpostavljanje prioritetnih prebojnih področij novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti;
 • izgradnja podpornega okolja s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije za vse deležnike do realizacije, s poudarkom na razvijajočih se novih vrhunskih tehnologijah, ki združujejo in nadgrajujejo obstoječe slovenske raziskovalne in inovacijske dosežke.

Kot je dejal direktor Instituta Jožefa Stefana dr. Jadran Lenarčič, je “cilj strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti vzpostaviti odprto in prijazno okolje za razvoj inovacij, ki bodo prebojne in perspektivne in bodo presegle nacionalni okvir. S povezovanjem partnerjev iz znanosti in gospodarstva ter z angažiranjem vseh skupnih potencialov se odpirajo neslutene možnosti razvoja novih izdelkov in tehnologij, ki bodo izvrstna podlaga večji gospodarski konkurenčnosti v mednarodnem prostoru.”

SRIP ToP bo deloval na naslednjih fokusnih področjih:

 • robotski sistemi in komponente,
 • inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti,
 • pametna mehatronska orodja,
 • inteligentni laserski sistemi,
 • pametni plazemski sistemi,
 • napredni senzorji,
 • novi materiali,
 • pametne tovarne.

Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje šestih horizontalnih mrež bo zagotavljalo ključne tehnologije za tovarne prihodnosti v okviru SRIP ToP in za ostala strateško razvojno inovativna partnerstva v Sloveniji:

 • robotika,
 • tehnologije vodenja,
 • nanotehnologije,
 • fotonika,
 • plazemske tehnologije,
 • sodobne tehnologije za materiale.

Cilj vseh področij je ustvarjanje prodornih izdelkov, tehnologij in procesov za področje tovarn prihodnosti, ki predstavljajo osrednji prostor povezovanja naštetih področij ter hkrati predstavljajo izjemen potencial za ustvarjanje novih poslovnih verig in sinergij med akademskim okoljem in zainteresiranimi podjetji.

V TECOS-u si na področju orodjarstva želimo v okviru SRIP-a v prvi vrsti povečati povezanost slovenskih orodjarn in jih pripraviti na izzive nove industrijske revolucije – Industrije 4.0. Z aktivno vključenostjo vseh deležnikov, orodjarn in uporabnikov orodij je namreč mogoče premostiti težave in poiskati rešitve na vseh področjih, kjer se kažejo pomanjkljivosti.

Skupni nastop ključnih akterjev v verigi vrednosti na področju orodjarstva, ki bo povezal tako deležnike v vertikalni verigi kot horizontalnih KET-ov (Key Enabling Technologies), bo pripeljal do novega produkta, do t.i. pametnih orodij, ki bodo v prihodnosti v veliki meri nadomestila zdajšnja klasična orodja. Skupna usmeritev v pametne tehnologije, usvojitev znanj za nove produkte, povezovanje in sodelovanje v verigi z drugimi deležniki ter predvsem institucijami znanja se bo odražala v doseganju konkretnih tehnoloških ciljev:

 • zmanjšanje časovnega intervala za zagonsko fazo orodja od vgradnje do proizvodnje funkcijsko in estetsko ustreznih izdelkov za 30 % kot posledica vgrajenih samoučečih se algoritmov;
 • znižanje končne cene izdelka za 12 % zaradi nižje količine izmeta, podaljšanja življenjske dobe in znižanja stroškov popravil;
 • 10 % nižji skupni stroški proizvodnje zaradi integriranega delovanja v informacijskem ekosistemu podjetja (just-in-time naročanje materiala, točno predviden čas servisiranja, avtomatska rezervacija prostih kapacitet strojev in optimizacija zasedenosti strojev, daljinska regulacija stroja in orodja…);
 • 8 % povečanje učinkovitosti proizvodnje zaradi prilagajanja procesnih parametrov v realnem času (real-time adjustment);
 • bistveno izboljšanje procesov kontrole kakovosti zaradi popolne sledljivosti tehnoloških informacij med postopkom predelave;
 • 17 % povečanje prometa zaradi osvojitve novih (zgoraj naštetih) tehnologij kot so npr. mikro orodja.

Z vpeljavo vseh naštetih izboljšav v naslednjih 7 letih pričakujemo tako dvig dodane vrednosti v verigi za 25 % kot povečanje izvoza za dodatnih 25 %. Zelo pomemben je tudi podatek o pričakovanem povečanju stopnje zaposlovanja v orodjarskem sektorju za 20 % in vsaj 10-odstotno povečanje zaposlenosti v podjetjih, ki so vpeta v orodjarsko verigo vrednosti.

Postanite naš član

Vaša članarina je dobra naložba, saj vam SRIP ToP omogoča veliko ugodnosti in storitev v okviru svojega delovanja. Predvsem je pomembno, da te storitve podpirajo vaš konkretne potrebe, ki izhajajo iz vaših aktivnosti na trgu. SRIP ToP vam nudi:

 • spodbujanje skupnega razvoja (koncept osredotočenja fokusnih področij in tehnologij, kamor se bodo osredotočala razvojna vlaganja, povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ za trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev …);
 • načrtovanje internacionalizacije (krepitev mednarodnega sodelovanja, skupnih naložb);
 • vključevanje v mednarodne gospodarske in znanstvene konzorcije in ključna mednarodna in domača stanovska združenja ter zastopanje interesov članov;
 • spodbujanje partnerstev, poslovnih modelov z namenom vključevanja v mednarodne verige vrednosti in krepitev sodelovanja v različnih programih in iniciativah v EU in globalno;
 • pomoč članom pri zaščiti industrijske lastnine;
 • razvoj človeških virov in kompetenc zaposlenih;
 • Izvedba delavnic in izobraževanja na temo Tovarne prihodnosti;
 • spodbujanje podjetništva v gospodarskem in akademskem okolju (spodbujanje nastajanja novih podjetij v povezavi s podpornim okoljem);
 • zastopanje interesov do države (inovativna naročila, gospodarska diplomacija in promocije, odprave regulacijskih ovir …);
 • zastopanje interesov SRIP in članov pred institucijami EU;
 • povezovanje in zastopanje interesov članov in horizontalnih mrež v povezavah z ostalimi strateško inovativnimi partnerstvi v Sloveniji na presečnih področjih;
 • skrb za ustrezen razvoj in delovanje domicilnih horizontalnih mrež ter izvajanje informiranja članov o pomembnih znanstvenih dosežkih;
 • promocija dosežkov članov na družbenih omrežjih, spletni strani, konferencah in prireditvah in v sklopu akcij promocije slovenskega gospodarstva (GZS, gospodarska diplomacija, državniški obiski);
 • zagotavljanje osnovnih promocijskih vsebin za člane v sklopu diseminacijskih aktivnosti SRIP ToP;
 • člani Vertikalne verige vrednosti »Pametna mehatronska orodja« pridobijo tudi vse ugodnosti članstva orodjarskega združenja TECOS.

Kako pristopiti k SRIP Tovarne prihodnosti?

Vaš prvi korak je, da izpolnite pristopno izjavo. Vse nadaljnje korake prijavnega procesa z vami koordinirajo naša programska pisarna, direktor in upravni odbor.

(Pristopna izjava je v obliki elektronskega pdf  obrazca. V primeru, da imate  ustrezen osebni certifikat registriranega izdajalca (SIGEN, SIGOV, PostarCa , Halcom) jo lahko izpolnite in podpišete ter oddate v elektronski obliki brez uporabe papirja.)

Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na naslov info@tecos.si.

Kje dobite informacije o pravilih delovanja in organiziranosti SRIP Tovarne prihodnosti?

Podrobne informacije o pravilih delovanja SRIP ToP in njegovih organih upravljanja, pravicah in dolžnosti članov najdete na spletni strani SRIP-a.