Javni poziv SRIP TOP PMO

Dokumentacija:

Povabilo k oddaji ponudbe (.pdf)

Vzorec pogodbe (.docx)

Krovna izjava (.docx)

Predračun z osnovnimi podatki (.docx)

 

Zadeva

Nakup novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v okviru SRIP TOP – Pametno mehatronsko orodje financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacije SRIP TOP, III. Faza.

 

1. Izvedba projekta

Naročnik, TECOS ni zavezanec za javna naročila po ZJN -3. Ker pa je operacija SRIP TOP faza III. Financirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj s tem postopkom dokazujemo spoštovanje načel javnega naročanja, skladno z Razpisno dokumentacijo MGTS za prijavo operacije in sicer skladno z navedbo: »Kadar upravičenci niso zavezanci po ZJN-3, morajo izvajati operacijo v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 in pogodbo o sofinanciranju. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga, katerih vrednost brez DDV presega znesek 20.000,00 EUR, ministrstvu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika, zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih oziroma tehničnih razlogov, poda prejemnik sredstev ministrstvu utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca, v kolikor je potrebno oziroma možno, podprto tudi z ustreznimi dokazili.«*1

2. Osnovni podatki o naročilu

Nakup novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v okviru SRIP TOP – Pametno mehatronsko orodje. Naročilo ni sestavljeno iz sklopov. Opredelitev zahtev naročnika izhaja iz priloge tega povabila, poglavja tehnične specifikacije.
Naročnik, TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kidričeva 25,3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno povabilo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

3. Kontaktna oseba

Kontaktne osebe: za razlago postopka povabila Simona Kneževič Vernon (simona.vernon@tecos.si) in za tehnično vsebinska vprašanja Aleš Hančič (ales.hancic@tecos.si)

4. Predložitev ponudbe in navodila za ponudnike

Ponudnik odda prijavo do roka za predložitev ponudb na način: info@tecos.si
Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tem povabilu.
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del povabila. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog tega povabila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba se oddaja elektronsko, zato velja sken podpisa in žig.
Zaželeno je:
• da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
• da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
• da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z povabilom. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.
Povabilo je pripravljeno v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

5. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je  1.9.2023.

6. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb ni javno. Ponudnike bomo o izbranem ponudniku obvestili v roku 8 delovnih dni po roku za oddaje ponudbe.

7. Veljavnost ponudbe

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

 

8. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih:

 • Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateško razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih javnega naročanja«
 • Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
 • Zakon o javnih financah (ZJF; Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Obligacijski zakonik (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter
 • vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje;

V času trajanja povabila naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

 

9. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe povabila

Naročnik si pridružuje pravico do ustavitev postopka in odstop od izvedba naročila v kolikor ne pride do podpisa pogodbe z MGTŠ o sofinanciranju operacije, ki je v teku.

10 Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

12. Pravno varstvo

Pravno varstvo v primeru nezavezanca za javna naročila se dokazuje s transparentnostjo samega postopka in skladno z ZOB.

13. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika

 Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.

Za razvrstitev ponudb se upošteva naslednji ponder:

Ponder 1: Najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV, in sicer najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV.

Cene na enoto morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe.

Točkovanje se vrši po naslednji formuli:

T cena = 100 X (najnižja ponudbena cena brez DDV / točkovana ponudbena cena brez DDV).

V primeru enakovrednih ponudb se ponudnike pozove k pogajanjem.

14. Način plačila:

5.000€ avans po podpisu pogodbe.

Ostalo po dobavi, na podlagi izstavljenega računa. Na računu mora biti navedena tudi oznaka in tip dobavljene opreme ter navedba predmeta dobave: Pametno mehatronsko orodje v v razvojno demonstracijske namene v okviru SRIP TOP. V primeru večih komponent opreme je obvezna priloga k računu tudi specifikacija dobave. Računu morajo biti priložena vsa relevantna dokazila in certifikati, ter dokazila, da je oprema nova (izkazuje se z izjavo proizvajalca, garancijo, ali drugimi preverljivimi dokazili).

15. Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz tega povabila. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.

Ponudnik izpolni obrazec

 1. Predračun z osnovnimi informacijami o ponudniku
 2. Krovna Izjava o neobstajanju razlogov za izključitev, kot so navedeni spodaj.
Nekaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da iz postopka naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

 

Dokazilo 

Podpisana krovna izjava

 

 

Plačani davki in prispevki 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da iz postopka kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

 

Dokazilo 

Podpisana krovna izjava

 

 

Prekršek v zvezi s plačilom za delo 

Naročnik bo iz postopka izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da iz postopka kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

 

Dokazilo 

Podpisana krovna izjava

 

 

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

 

DokaziloPodpisana krovna izjava

 

 

 

Tehnična in strokovna usposobljenost 

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti strokovno usposobljen za izvedbo predmeta naročila in mora izpolnjevati vse zahteve naročnika določene v povabilu in zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in zakonodaja na področju predmeta javnega naročila.

 

Dokazilo 

Podpisana krovna izjava

 

Dokazovanje kakovosti 

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega naročila pravočasno in kvalitetno izvedel vsaj tri (3) dobave enakovrstne opreme. Za enakovrstno opremo se šteje vsaka oprema, ki funkcionalno služi enakemu namenu kot oprema, ki je predmet naročila, kar ponudnik dokaže z izpolnjenimi podatki v krovni izjavi.

 

DokaziloPodpisana  in dopolnjena krovna izjava

 

 

16. Tehnične specifikacije

Ponudnik z oddajo te ponudbe in s podpisom Krovne izjave, ki so priloga tega povabila sprejema vse pogoje in zahteve naročnika v tehničnih specifikacijah, za katerega ponudnik oddaja ponudbo.

Splošne zahteve naročnika, ki veljajo za celotno javno naročilo:

 • Ponujena oprema mora biti nova oprema, izpolnjevati mora vse zahteve v povabilu.
 • Priložena mora biti tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere je razvidno, da ponujena oprema ustreza minimalnim zahtevam naročnika. Zgolj prepis zahtev naročnika za dokazovanje tehnične ustreznosti ne zadostuje.
 • Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme, ki bi lahko škodovala naročniku.
 • Dokazilo, da je kupljena oprema nova (izjava proizvajalca),
 • Oprema se bo uporabljala v razvojno demonstracijske namene za slovensko industrijo v okviru projekta SRIP TOP,
 • Oprema se bo uporabljala z izgradnjo zmogljivosti inovacijskega grozda in zagotavljanjem storitev za člane ter se bo v celoti in skozi celotno življenjsko dobo uporabljala le za namen operacije.

Tehnične specifikacije: Pametno mehatronsko orodje

 • Vsebovati mora vmesnik za prenos podatkov med MES sistemom in brizgalnimi strojem ter orodjem za izmenjavo proizvodnih in senzorskih podatkov
 • Sposobnost komunikacije preko OPC-UA protokola
 • Vgradnja senzorskega sistema na osnovi tlačnih/temperaturnih/akustičnih senzorjev.
 • Sposobnost zajemanja in analize realnih proizvodnih podatkov med samim tehnološkim procesom
 • Maksimalna velikost orodja: 420 mm x 420 mm
 • Maksimalna zapiralna sila orodja: <800 kN
 • Maksimalna masa vbrizganega polimera: <183 g
 • Maksimalni volumen enega brizga polimera: <201 ccm.

17. Vsebina ponudbene dokumentacije – obrazci

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz povabila, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami tega povabila, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

 

Št.

 

ObrazecOpombe
 

1

 

Predračun z osnovnimi podatki o ponudnikuIzpolnjen, podpisan in žigosan
 

2

 

Krovna izjavaIzpolnjen, podpisan in žigosan
Priloga 

Vzorec pogodbe: Nakup novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v okviru SRIP TOP – Pametno mehatronsko orodje

financirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacije SRIP TOP, III. Faza

 

Parafirana, podpisana in žigosana

 

Celje, 18.8.2023                                                      Aleš Hančič, direktor