Javni poziv SRIP TOP

Dokumentacija:

Javni poziv (.pdf)

Vloga (.docx)

 

Poziv

Na  podlagi  razpisa javnega  razpisa  »Podpora  strateškim  razvojno  inovacijskim  partnerstvom  (SRIP)  na  prioritetnih področjih pametne specializacije« in pogodbe št. C2130-20-090016 o sofinanciranju operacije »SRIP –Tovarne prihodnosti« dne 24. 9. 2020 ter dodatka št. 1 dne 1.12.2020, s čemer je TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije upravičen do sofinanciranja stroškov izvedbe operacije SRIP – Tovarne prihodnosti (v nadaljevanju: SRIP-TOP) do 30. 9. 2023, ko se zaključi tretja faza JR SRIP, objavljamo JAVNI POZIV ČLANOM SRIP –TOVARNE PRIHODNOSTI ZA IZRAZ  INTERESA  ZA FINANCIRANJE MATERIALNIH IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega poziva

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije (v nadaljevanju TECOS).

2. Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je oblikovati seznam materialnih in/ali nematerialnih investicij(v nadaljevanju: investicije), ki bodo predmet naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva v okviru SRIP –TOP, na podlagi izraza interesa s strani članov SRIP –TOP. Seznam se bo oblikoval na osnovi prejetih vlog za izraz interesa.

3. Ciljna skupina

Vsi člani SRIP –TOP s poudarkom na materialnih in/ali nematerialnih investicijah v Pametna mehatronska orodja.

4. Predlagana investicija mora izpolnjevati naslednje pogoje

 • Investicija mora imeti dodano vrednost za celoten SRIP-TOP in ne le za posamezne člane, kar se izkazuje na podlagi št. izjav o potrditvi uporabnosti investicije za člana (priloga 2), ki bodo priloženi vlogi za izraz interesa.
 • posamezno investicijo lahko sofinancira več članov SRIP.
 • Investicijo lahko uporabljajo vsi zainteresirani, člani SRIP–TOP pa prednostno.
 • Investicija mora biti locirana na mestu, da je dostopna vsem članom SRIP–TOP in drugim na transparenten način.
 • Strošek investicije je upravičen, ko gre za izgradnjo ali nadgradnjo inovacijskega grozda, ki ga predstavlja SRIP–TOP grozd Pametna mehatronska orodja.
 • Investicija bo v lasti TECOS kot upravičenca SRIP –TOP oz. obdobje trajanja lastništva TECOS bo določeno v pogodbi o sodelovanju, ki bo sklenjena s podjetji, ki bodo prispevala k posamezni investiciji v skladu z zahtevami JR SRIP.
 • Podjetjem, ki bodo sofinancirala stroške investicije se  lahko  dodeli  prednostni  dostop  pod ugodnejšimi pogoji. Vendar pa je tak dostop sorazmeren s prispevkom podjetja za stroške investicije, ti pogoji pa so javno dostopni.
 • Za ustrezno uporabo investicije je potrebno pripraviti navodila, katera se bodo držali vsi člani SRIP-TOP.
 • Voditi je potrebno evidenco uporabe investicije.
 • Stroški predlagane investicije ne smejo biti uveljavljeni iz katerega koli drugega javnega vira.
 • Investicija bo locirana v prostorih TECOS, v Centru za napredne proizvodne procesne in prototipne tehnologije.

5. Področje investicije

Nakup  nematerialnega  in  materialnega  premoženja,  pridobitev  patentov  ali  pridobitev  drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev se šteje kot upravičen strošek, če so ali bodo ti stroški predstavljali sestavni del storitve inovacijskega grozda in se bo investicija uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji. Med upravičene stroške ne sodi nakup zemljišč in stavb tudi, če so namenjene izvajanju aktivnosti inovacijskega grozda.

Investicija je upravičena do sofinanciranja, če se skozi celotno življenjsko dobo uporabljajo izključno za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.

TECOS bo odobril investicijo, ki je potrebna za realizacijo ciljev fokusnih področji, ki so definirani v Akcijskem načrtu SRIP – TOP, Grozd Pametna mehatronska orodja. Akcijski načrt SRIP –TOP je objavljen na https://ctop.ijs.si/sl/o-partnerstvu/akcijski-nacrt/. Pripadajoče produktne smeri delovanja SRIP –TOP, Grozda pametna mehatronska orodja so:

a) Pametno mehatronsko orodje kot končni produkt

Cilji fokusnega področja:

 • Spodbuditi vlaganja orodjarskih podjetij za povečanje deleža pametnih orodij.

 

Povezava simulacijskih orodij s proizvodnimi stroji za optimizacijo proizvodnih procesov

Ključna področja skupnega razvoja:

 • Optimizacijski sistem, ki povezuje simulacijska orodja s proizvodnimi stroji
 • Napredni optimizacijski algoritmi, kakovostni modeli izdelkov in prenosne funkcije proizvodnih strojev
 • Razvoj aplikacij, vzpostavitev oblaka, vtičnikov in komunikacije med proizvodnimi stroji ter simulacijskimi orodji

Cilji fokusnega področja:

 • Izdelava okolja, ki bo zmožno simulirati in optimizirati proizvodni proces, da se zagotovi v realni proizvodnji čim krajše mrtve čase delovanja in drastično zmanjša proizvodnja slabih izdelkov.

c) Napredne proizvodne procesne in prototipne tehnologije

Ključno področje skupnega razvoja:

 • Center za napredne proizvodne procesne in prototipne tehnologije

Cilji fokusnega področja

 • Cilj je razširitev in združitev obstoječih razvojnih centrov na področju industrije v enotni center za proizvodne procesne in prototipne tehnologije, ki bo s svojim delovanjem razvojno podpiral slovensko predelovalno industrijo s fokusom na malih in srednjih podjetjih.

6. Merila za ocenjevanje

Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 4 tega javnega razpisa, komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

Ustreznost investicije 
Iz predstavljene vsebine/projekta, ki bo implementirana z uporabo investicije, ni jasno razvidno  na  kak  način naslavlja  cilje  SRIP –TOP. Vsebina  ni  prikazana na specifičen, merljiv, dosegljiv, realen način in je nerelevatna za vsebine iz Akcijskega načrta SRIP –TOP0
Vsebina/projekti, ki bodo izvedeni z investicijo, ni dovolj jasno opredeljena, prispevek k  ciljem  SRIP –TOP ni mogoče realno oceniti / izmeriti in je le deloma relevantna za vsebine iz Akcijskega načrta SRIP –TOP.3
Vsebina/projekti,  ki  bodo  izvedeni  z  investicijo,  je  jasna,  realno  zastavljena  in  se neposredno navezuje na cilje SRIP –TOP in vsebine iz Akcijskega načrta SRIP -TOP5
Uporabnost investicije 
Investicija je uporabna za do 2 člana1
Investicija je uporabna za do 5 članov3
Investicija je uporabna za več kot 5 članov5
Dodana vrednost investicije
Predlagana  investicija  izkazuje nizko dodano vrednost  za  člane  SRIP –TOP oz.  fokusno  področje/verigo  vrednosti(prikazan   je   samo   en multiplikativen učinek)1
Predlagana investicija deloma izkazuje dodano vrednost za člane SRIP –TOP  oz.  fokusno  področje/verigo  vrednosti(prikazana    sta    dva multiplikativna učinka)3
Predlagana  investicija  izkazuje  visoko  dodano  vrednost  (prikazani so  vsaj trije multiplikativni učinki, na primer na področju zaposlovanja v  smislu dviga  dodane vrednosti na  zaposlenega, pridobivanja  novih  kompetenc, nadaljnjih  raziskav  in razvoja,  razvoja  novih produktov,  vstopa  na  nove trge)je za člane SRIP –TOP gospodarstvo oz. fokusno področje/verigo vrednosti.5

Maksimalno število točk je 15. Prag števila točk, ki jih mora vloga doseči je 8. V kolikor vloga ne doseže tega minimalnega kakovostnega kriterija, se vloga zavrne. V primeru dveh ali več sočasno prejetih vlog, ki bodo dosegle enako število točk na istem fokusnem področju, se bodo razpoložljiva sredstva dedicirana posameznemu fokusnemu področju razpolovila.

7. Oddaja vloge in rok za oddajo

Vlogo za izraz interesa predloži tisto podjetje/član, ki bo za predlagano investicijo prispevalo največji delež. K vlogi priloži Izjavo/e o potrditvi uporabnosti investicije za člana/e, v katerih se opredeli višina prispevka drugih podjetij/članov. Vloga za izraz interesa mora biti oddana na obrazcu, ki je na voljo na ___________________ do 13.6.2023 do 12.00 ure. Vloge, ki bodo vložene po zaprtju tega javnega razpisa, ne bodo obravnavane in bodo zavržene z obvestilom.

8. Višina sredstev

Skupina višina sredstev za financiranje vseh  izbranih investicij  je  125.000,00 EUR, pri čemer 50%  sredstev  zagotovi sofinancer  SRIP –TOP, tj. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 50 % sredstev pa bo zagotovljenih s prispevki podjetij (k vsaki predlagani investiciji morata prispevati najmanj dva člana) in ne iz članarin.

9. Odpiranje vlog, preverjanje formalne popolnosti vlog in izbor vlog

Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, na naslovu Kidričeva 25, 3000 Celje 13.6.2023 ob 13.00 uri.

Vsaka vloga bo pregledana v skladu s pogoji in merili določenimi v javnem pozivu s strani komisije, ki bo imenovana posebej v ta namen s strani zakonitega zastopnika TECOSa. Komisija bo na srečanju obravnavale  vse  vloge, ki bodo oddane do roka za oddajo vlog. Komisija  bo  obravnavala vloge v vrstnem redu njihovega prispetja in sicer do porabe razpoložljivih sredstev ter bo o slednjem vodila zapisnik. Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Komisija lahko v skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe o postopku, merilih načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11)odloči, da odpiranje ni javno, če je število prejetih vlog veliko ali kadar se obravnavajo podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe oziroma zakonu, ki ureja poslovno skrivnost, označeni kot zaupni. O slednji odločitvi, kot tudi o morebitni  spremembi  dneva  ali  lokacije  odpiranja,  se vlagatelje obvesti  najkasneje  en  delovni  dan  pred  predvidenim datumom odpiranja z obvestilom na spletni strani www.tecos.si. TECOS si pridržuje pravico, da vlagatelje vlogo ob morebitnih nejasnostih v vlogi pozove tudi k dodatnim pojasnilom. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oz. do najkasneje 30. 8. 2023.

10. Izbor vlog

Vloge,  ki  bodo  izpolnjevale  pogoje  iz  4.  poglavja  javnega  poziva ter dosegle zadostno število točk pri splošnih merilih, bodo izbrane po vrstnem redu prispetja, in sicer do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa. Pri izboru bo komisija ugotavljala izpolnjevanje pogojev in meril za ocenjevanje, ki so navedena v 6. poglavju tega javnega poziva. O dodelitvi sredstev na podlagi tega javnega poziva bo na predlog komisije s sklepom odločil zakoniti zastopnik TECOS. Vsi predlagatelji izbranih vlog, bodo o dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom o izboru. Hkrati bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sodelovanju. Če se izbrani predlagatelj v roku desetih (10) dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sodelovanju ne odzove, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil. Vsi člani, ki bodo oddali vlogo za izraz interesa, bodo o izidu javnega poziva elektronsko obveščeni v tridesetih (30) dneh od posameznega odpiranja vlog. Zoper zapisnik komisije o izboru investicij za sofinanciranje je mogoč pisni ugovor v roku 8 dni od dneva prejema zapisnika, ki se naslovi na TECOS. Vlagatelj ugovora mora pisno razložiti razloge za ugovor, zaradi katerih je ta vložen in priložiti dokazila  za  svoje  navedbe.  Predmet  ugovora  ne  morejo  biti  pogoji  za  prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. TECOS po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost ugovora in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je vložen iz dovoljenih razlogov. Nepravočasen ugovor, ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba, in ugovor, ki je vložen iz nedovoljenega razloga, se s sklepom zavrže. V zvezi z ugovorom, ki je bil pravočasen in ga  je  vložila  upravičena  oseba  iz  dovoljenih  razlogov, TECOS pregleda vso dokumentacijo v spisu prijavitelja, ki je vložil ugovor, ter preveri pravilnost navedb v ugovoru, zlasti dejstva, od katerih je odvisno  ocenjevanje  in  razvrstitev vlog.  O  ugovoru  v  15  dneh  od  prejema  s  sklepom  odloči  direktor TECOS. Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa sproži upravni spor.

11. Protikorupcijsko določilo

TECOS bo izločil iz postopka izbire predlagatelja vloge, če obstaja utemeljen sum, da je predlagatelj vloge ali kdo drug v njegovem imenu delavcu TECOS ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev TECOS v okviru postopka oddaje javnega razpisa, obljubil, ponudil ali dal kakršno koli korist z namenom, da bi vplival na vsebino, dejanje ali odločitev TECOS glede vloge pred in med izbiro javnega poziva ali po njej.

12. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva je dostopna na spletni strani www.tecos.si in vsebuje:(i)besedilo javnega poziva,(ii)povezavo na vlogo za izkaz interesa in izjavo o potrditvi dodane vrednosti. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobite na TECOS, pri Alešu Hančiču (ales.hancic@tecos.si) ali Simoni Knežević Vernon, simona.vernon@tecos.si.

 

Celje, 5.6.2023

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije

Aleš Hančič, direktor