Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen energentov je že na voljo

Prijava za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov je že na voljo. Vlada je namreč s posebnim zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina omogočila  začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.

Upravičeni stroški in višina financiranja

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali zakonom, ki ureja zadruge, ali z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja društva, ali z zakonom, ki ureja zavode, in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena ZPGVCEP.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

Kdo niso upravičenci?

Do pomoči niso upravičeni subjekti

  • ki imajo registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti na dan 31. 10. 2022 (dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pozavarovanja ter pokojninskih skladov)
  • zoper katere je na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nimajo poravnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1000 eurov ali več,
  • ki za obdobje od 1. 9. 2022 sodijo med odjemalce, ki jih določa člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) in 20. točka 2. člena Zakona o oskrbi s plini – kar pomeni, da njihova povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh,
  • ki za obdobje 1. 9. 2022 sodijo med odjemalce, ki jih določa člen, 1.a člen in drugi odstavek 3. člena Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) – kar pomeni, da je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW.
  • ki so ceno svojih izdelkov ali storitev zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina dvignili za več kot desetino,
  • za katere veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

 

Kakšne vrste in višine pomoči ponuja zakon?

Za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike, so predvidene tri vrste pomoči:

  • enostavna pomoč, pri kateri je  najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 eurov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 eurov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture);
  • posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov;
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa ZPGVCEP.

 

Možnost oddaje vloge

Prijavitelji bodo lahko oddali e-vlogo za dodelitev pomoči v aplikaciji JRP, ki bo dostopna od 31. 10. 2022, od 12. ure naprejDodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog pa bo možna s 1. 11. 2022, od 12. ure dalje ter vse do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Podrobnosti o oddaji e-vloge po korakih in več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija. Prav tako si lahko TUKAJ preberete več o pomoči pri izpolnjevanju vlog v klicnem centru in načinu izplačevanja pomoči.